Search form

Lúkas 22:16

16Nchí ghati bhe bɛ, mpú pɛrɛ nyiɛ́ chɔŋ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ kpátɛ mpok Mandɛm ákʉ̀ bo mándɨŋɨ ntí ɛpǎ ɛnɛ, nɔ́ chi mpok yi ábhák Mfɔ bǒ mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index