Search form

Lúkas 22:17

17Yesu asɔt yɛ nkɔ́p nɛ mmɛ́m amɛm. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, achyɛ ntá bǒnto andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɔt ka nyú, ntɨ anyǔ anchyɛ ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index