Search form

Lúkas 22:18

18Nchí ghati bhe bɛ, bɛ́bhó ɛchɔŋ, mpú pɛrɛ nyú mmɛ́mɛn kpátɛ mpok anɛ Mandɛm abhak Mfɔ bo mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index