Search form

Lúkas 22:19

19Asɔt yɛ ɛkpɔkɔ́ brɛd. Achyɛ bakak ntá Mandɛm. Are bɔkɔti anchyɛ nɔkɔ ntá baghɔkɔ́ bhi, andɛm nɔkɔ bɛ, “Brɛt-nɛ até ndǔ mmʉɛt ɛya anɛ nchí chyɛ mbɔ akap ɛ̌ti yɛka. Mǎndɔp, mǎnkʉ nɔkɔ ɛnyunɛ ndu bɛ́tɨk mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index