Search form

Lúkas 22:2

2Bǒ batí bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm báré yaŋ mbi bɛway Yesu bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mbɔnyunɛ báchày nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ bo bakway bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index