Search form

Lúkas 22:20

20Mánáŋá nɔ́kɔ́ mɛ́nyiɛ́ nɛnyíɛ́, asɔt nkɔ́p nɛ mmɛ́m amɛm, achyɛ bakak ntá Mandɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yí ákʉ́ nɛ nɛnyíɛ́. Arɛm bɛ, “Nɛ́ chí Nku Nkɔ anɛ Mandɛm ányú nɛ bǒ mmɨk ɛ̌ti nɛwú ɛna ndu bɛtɔŋ bɛ chɔŋ ankʉ *Nku Nkɔ anɛ yi ányú nɛ bo ante.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index