Search form

Lúkas 22:21

21Kɛ mmu anɛ átì mɛ achí fá chɔkɔ ǎnyìɛ nɛnyíɛ́ nɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index