Search form

Lúkas 22:22

22Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ngu mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́. Kɛ chɔŋ ɛ́mbɛ́p ɛncha ntá mmu wu nɔ átì mɛ ntá bǒmpap abha!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index