Search form

Lúkas 22:23

23Bǒnto bábhó bɛbhɛp batɨ bɛ, “Ntɨkɨ mmǔ ywɛsɛ ákway bɛkʉ anɛ ɛnyǔ ndak ntá yi e?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index