Search form

Lúkas 22:24

Yesu apɛt atɔ́ŋ bakoŋo bhi nɛsɛptǐmʉɛt

24Baghɔkɔ Yesu babho bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ batɨ ndu bɛ́rɨŋɨ mmu wap anɛ áchá abhɛnɛfu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index