Search form

Lúkas 22:25

25Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bafɔ abhɛn bɛtɔkɔ́ mmɨk babhɔŋ bɛtaŋ amfay bǒbhap nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ amfay bho, ǎyàŋ mámbɨŋɨ yi bɛ, ‘Nkwaka-bho.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index