Search form

Lúkas 22:26

26Kɛ ɛ́kɛ́ bhák nɔ nɛ bhe. Mǔngo ywɛka abhɔŋ bɛbhak mbɔ mɔ́nkwɛn ndǔ nkwɔ ywɛka, mǔnti ambak mbɔ mǔbɛtok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index