Search form

Lúkas 22:27

27Agha áchá ntɨ? Mmǔ anɛ báfʉɛ̀t yi nɛnyíɛ́ kɛ anɛ áfʉɛ̀t nɛnyíɛ́? Pú anɛ áchɔkɔ mámfʉɛt yi nɛnyíɛ́? Kɛ nchí nɛ bhe mbɔ mǔbɛtok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index