Search form

Lúkas 22:3

Júdas aka bɛti Yesu

(Mt 26.14-16; Mk 14.10-11)

3Satan akó anti Júdas anɛ mpɨ́kɨ́rí nnyɛ́n ɛni nɛchi bɛ Iskariɔt. Júdas achi nyaka mmu amɔt ndǔ nkwɔ baghɔk Yesu bati byo nɛ apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index