Search form

Lúkas 22:30

30Chɔŋ mǎnyiɛ nɛ mǎnyú nɛ mɛ nɛbhʉɛt amɔt ndǔ ɛpǎ kɛfɔ ɛya, nɛ mǎnchɔkɔ nkwɔ ndǔ mɛnɔkɔ́ kɛfɔ ndu bɛkɛm manɛrɛ́kɛt Israɛl byo nɛ apay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index