Search form

Lúkas 22:31

Yesu arɛm bɛ chɔŋ Píta andɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi

(Mt 26.31-35; Mk 14.27-30; Jn 13.36-38)

31Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu arɛm ntá Píta bɛ, “Símun, Símun, ghók! Báchyɛ́ Satan bɛtaŋ bɛ́ ámɔ́ bhe, amfap abhɛ́n bárɨ́ nɛ abhɛn babɛbhɛ mbɔ mmǔ ǎnyɨ̀kɨsi kasárá ndu bɛsɔt anɛ yi ághàŋ gari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index