Search form

Lúkas 22:32

32Kɛ nnɨkmʉɛt ɛ̌ti yɛ bɛ́ ɔ́kɛ́ rɔ bɛ́bhɔŋ nɛka nɛ mɛ. Nɛ ɔ́náŋ ɔ́mpɛ́tnsɛm ntá ya, ɔ́kɛ́ rɔ bɛfyɛ bɔ̌mayɛ ntɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index