Search form

Lúkas 22:33

33Píta akɛmɛ yi bɛ, “Acha, yɛ̌ báfyɛ̀ wɔ chi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, yɛ báwày wɔ wáy, mɛ̌gú chi nɛ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index