Search form

Lúkas 22:34

34Yesu aghati yí bɛ, “Píta, dɨŋɨ bɛ́ nkɔk apɛrɛ́ kók bɛtǐ ɛbhɛn, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛ́rát bɛ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index