Search form

Lúkas 22:35

Ɛnyǔ bakoŋo Yesu bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́tóŋti batɨ̌-yap

35Yesu abhɛ́p baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mpok ntó bhe pósá ti, ɛbha ti, nkwɔbhánya bɛkak ti, bǎchɛp nyaka yɛ̌nyɨŋ kɛ?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Wáwák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index