Search form

Lúkas 22:36

36Aghati yɛ bhɔ bɛ, “Kɛ nɛ́nɛ, mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nkáp ankɛm wu amʉɛt. Mmǔ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛbhǎ nɛkɔ ánsɔ́t yɔ. Anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ akparɛnja, ántí ndɛ́ yi anku akparɛnja.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index