Search form

Lúkas 22:37

37Nchí ghati bhe bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ básɨ́ŋɨ́ ndǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ̌ti ya, ɛbhɔŋ bɛfu tɛtɛp. Nɔ chi ɛnɛ́ ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Básɔt yi mbɔ nkʉ bɛbʉ́ amɔt.’ Mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti ya bɛ́bhɔŋ bɛfu tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index