Search form

Lúkas 22:38

38Baghɔkɔ́ bhi barɛm bɛ, “Acha, ghɔ́ bɔakparɛnja bapay fá.” Aghati bhɔ́ bɛ, “Dɔ̌ ká nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index