Search form

Lúkas 22:39

Yesu are nɨkmʉɛ amfǎy Njiɛ Mɛnok Ólif

(Mt 26.36-46; Mk 14.32-42)

39Yesu afa yɛ arɔk amfay Njiɛ Mɛnok Ólif mbɔ ɛnyu ɛsɨ́. Baghɔkɔ́ bhi barɔk nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index