Search form

Lúkas 22:40

40Arɛ́, aghati bhɔ bɛ, “Nɨk nɔ́kɔ́ ká mmʉɛt bɛ mbák nɛmɔ nɛ́twɔ bǎkɛ́ kwɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index