Search form

Lúkas 22:41

41Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔ bhɔ, atɛ́n mmʉɛt ambɨ mandú, mbɔ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ ɔ́tɛ́m ntay nɛngaka. Atɛp mánɛ́n amɨk, abho mɛnɨkmʉɛt bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index