Search form

Lúkas 22:42

42“Ɛtaya, mbák ɔkɔŋ, fɛrɛ́ nkɔ́p ɛsɔŋɔri nɛ bɛ́ ámfórí mɛ. Kɛ ɔ́kɛ́ kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yáŋ, kʉ chi ɛnɛ́ wɔmbɔŋ ɔ́yàŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index