Search form

Lúkas 22:43

43[Ɛnɛ́ yi ánɨ̀kmʉɛt nɔ, ángɛl Mandɛm abhesi yi bɛsí, afyɛ́ yi ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index