Search form

Lúkas 22:44

44Nɛ ndǔ bɛyǎ basɛmɛ, are nɨkmʉɛt nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm. Nsɔ́ŋtí anɛ áfú yi amʉɛt are chɨti amɨk mbɔ bakɔŋ manoŋ.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index