Search form

Lúkas 22:45

45Ánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnɨkmʉɛt, afate, apɛtnsɛm ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yí árɔ́ baghɔkɔ́ bhi. Aghɔ bhɔ ndu bábhʉrɛ kɛnɔ́ ndu mánáŋ bápɔ́bhɛ́ ɛ̌ti bɛyǎ basɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index