Search form

Lúkas 22:46

46Yesu abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ndaká yí bǎbhʉ̀rɛ kɛnɔ́? Faté ká, mǎnɨkmʉɛt bɛ nɛmɔ nɛ́ntwɔ́, bǎkɛ́ kwɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index