Search form

Lúkas 22:47

Bákɛ́m Yesu

(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Jn 18.1-11)

47Ɛnɛ́ Yesu abhʉɛ́t bɛrɛm nɔ nɛ baghɔkɔ́ bhi, ɛká bho ɛ́chwɔ́p. Júdas, mmu amɔt ndǔ nkwɔ baghɔk Yesu batí byó nɛ apay, abhak bɔ ambɨ. Arɔk kɛkwɔt nɛ Yesu ndu bɛ́bhɛ́nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index