Search form

Lúkas 22:48

48Kɛ Yesu abhɛp yi bɛ, “Júdas, ɔ̌bhɛ̀nɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ndu bɛti mɛ ntá bǒmpap abha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index