Search form

Lúkas 22:49

49Baghɔkɔ́ bhi bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́twɔ̀ fakari, bábhɛ́p yi bɛ, “Acha, sɛ́nsɔ́t bɔakparɛnja bhɛsɛ sɛnu nɛ bǒbhɛn-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index