Search form

Lúkas 22:52

52Yesu abhɛ́p yɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bábhàbhɛri ɛkɛrákap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk abhɛn bátwɔ́ bɛkɛm yi bɛ, “Bǎtwɔ bɛkɛm mɛ nɛ bɔakparɛnja nɛ nkɨ́k mbɔ bɛ nchí chí ngɛ́bhɛ ntantaŋ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index