Search form

Lúkas 22:53

53Mpok nchí nɛ bhe amɛm ɛkɛrákap Mandɛm nɛ́nji nɛnji, bǎbhɨ́kɨ́ kɛm mɛ. Kɛ mpok yɛka nɛ Satan, mfɔ ɛjuri, akway nɛ́nɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index