Search form

Lúkas 22:54

Píta arɛm bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ Yesu

(Mt 26.57-58, 69-75; Mk 14.53-54, 66-72; Jn 18.12-18, 25-27)

54Bǒbhɔ bákɛ́m yɛ́ Yesu, bábhó bɛrɔŋ ndǔ ɛkɛt ɛnɛ mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Píta are koŋo bhɔ ansɛm nɛkɔ nɛsiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index