Search form

Lúkas 22:56

56Ngɔrɛ́ bɛtok amɔt anɛ achi arɛ, aghɔ́ Píta nkwɔ arɛ́ chɔkɔ ndǔ ngo ághɔ̀ yi amʉɛt. Áyɨ́ŋɨ́ yi dǐǐ, arɛm bɛ, “Mɔ́nkwǎnɛ nkwɔ́ achi mbʉ nɛ Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index