Search form

Lúkas 22:6

6Júdas aka nɛ bhɔ́. Abho bɛyaŋ mbi ndu bɛ́tí Yesu ntá yap ndǔ mpok anɛ ngɛ́mtay bho bapu ghɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index