Search form

Lúkas 22:60

60Píta aghati yi bɛ, “Nkwǎnɛ, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ wɔ ɔ́rɛ̀m!” Tɛ́mté wu, ɛnɛ́ yi ábhʉɛ́t bɛrɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m, nkɔk akók.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index