Search form

Lúkas 22:61

61Acha ayibhiri mmʉɛ́t ayɨŋɨ Píta. Amɨ́k ayap átɛ́mɛ́ri. Píta atɨk ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ághátí yi bɛ, “Nkɔk apɛrɛ́ kók bɛti ɛbhɛn, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛrat bɛ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index