Search form

Lúkas 22:63

Bábhó bɛyɔkɔ Yesu nɛ mándɛnɛ nɔkɔ yi

(Mt 26.67-68; Mk 14.65)

63Batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bábhàbhɛri Yesu bábho bɛyɔkɔ yi nɛ mándɛnɛ nɔkɔ yi nɛ ɛ́kpá.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index