Search form

Lúkas 22:64

64Bágwɔ́t yi amɨ́k nkwɔ, mámbɛbhɛ nɔkɔ yi bɛ, “Wɔ mmu ɔ́chí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ, ghatí bhɛsɛ! Agha ádɛ́bhɛ́ nɔ́ wɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index