Search form

Lúkas 22:65

65Bárɛ́m bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak, mánso nɔkɔ yi nɛ nsɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index