Search form

Lúkas 22:66

Básɔ́t Yesu barɔk ndǔ ɛchɛmɛ bataŋá manyé

(Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Jn 18.19-24)

66Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bǒbati ɛtɔk, bǒ batí bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bákɛ́m ɛchɛmɛ ɛghǒ yap. Básɔ́t Yesu barɔk arɛ́ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index