Search form

Lúkas 22:67

67Bábhɛ́p yi bɛ, “Ghatí bhɛsɛ, ɔchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò?” Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbák ngátí bhe bǎpú noko;

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index