Search form

Lúkas 22:7

Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ mántɔŋti nɛnyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ

(Mt 26.17-25; Mk 14.12-21; Jn 13.21-30)

7Nywɔp Brɛt anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yís nɛ́kwáy. Ndu nywɔp ɛnɔ kɛ̌ báwày nyaka mɔ́nkwɔmɛ́n anɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index