Search form

Lúkas 22:70

70Bɔ́ mankɛm babhɛp yi bɛ, “Nɔ́ ɔchí Mmɔ̌ Mandɛm-ɛ?” Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ɛchi mbɔ ɛnyǔ bǎrɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index