Search form

Lúkas 22:71

71Bɔ́ bárɛ́m bɛ, “Sɛ́pɛ́t sɛ́yàŋ batísiɛ́ mántwɔ́ mándɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ ndaká yí? Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́ghok nɛ batú ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú yi anyu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index