Search form

Lúkas 22:8

8Yesu ató yɛ Píta nɛ Jɔ̌n nɛ ɛyɔŋ bɛ, “Dɔ́k ká toŋtí mɛnyɨŋ bɛ́ sɛ́nyíɛ́ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index